«Pro-Vinyl»(Sydney)

Australian Styling studio logo design